Privacyverklaring

 

De Sinterklaasgroep Handicamp Outdoor verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kunnen zijn.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de website) van De Sinterklaasgroep Handicamp Outdoor (hierna de Sinterklaasgroep genoemd). Deze privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie. De Sinterklaasgroep gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verantwoordelijke
De Sinterklaasgroep is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.
De Sinterklaasgroep vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook transparant zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de wet stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons inzien, wijzigen of laten verwijderen.

Voor welke doeleinden verwerkt de Sinterklaasgroep uw persoonsgegevens?
De Sinterklaasgroep verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
a. Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten m.b.t. de bezoeken

  1. Het voeren van de deelnemers-, vrijwilligers (inclusief bestuur)- en donateursadministratie
    c. Het sturen van een jaarlijkse uitnodiging per e-mail voor klanten, vrijwilligers van de Sinterklaasgroep ontvangen vaker e-mail om op de hoogte gehouden te worden door het bestuur van de Sinterklaasgroep.
    d. Het bevragen van onze vrijwilligers
    e. Onze bedrijfsvoering
    f. Het voldoen aan een wettelijke verplichting

 

De Sinterklaasgroep verwerkt persoonsgegevens via de website en de mailboxen van de Sinterklaasgroep. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van de Sinterklaasgroep. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt de Sinterklaasgroep uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt de Sinterklaasgroep?
De Sinterklaasgroep verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:
a. NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
b. Telefoonnummer
c. Geboortedatum
d. Geslacht
e. E-mailadres
f. Gegevens over de kinderen die bij Sinterklaas mogen komen. U voorziet ons van die informatie en hebt dus zelf inspraak over wat u wilt delen.

  1. Interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van een gesprek met u opgeslagen).

Voor klanten
De gegevens worden alleen opgeslagen in de periode van uw aanmelding bij ons tot na uw bezoek. Daarna zullen uw gegevens vernietigd worden. Uitzondering hierop is de naam en het e-mailadres van de persoon die het bezoek bij ons heeft aangevraagd. Deze gegevens worden vastgelegd om eenmalig een uitnodiging te versturen voor het komende seizoen.

 

Voor vrijwilligers

Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden opgeslagen in de vrijwilligerslijst zodat het bestuur van de Sinterklaasgroep contact op kan nemen indien nodig.

De Sinterklaasgroep zamelt persoonsgegevens direct in bij de persoon die zich bij ons aanmeld en niet bij derden. Als u gegevens met ons deelt over personen waar u geen bevoegd gezag, ouderlijk gezag of voogdij over heeft, is het aan u om toestemming te vragen aan de personen die dit gezag wel hebben.

 

Hoe zorgt de Sinterklaasgroep voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
De Sinterklaasgroep gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt ze passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De Sinterklaasgroep deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen bij de betrokkenen binnen de Sinterklaasgroep.

Gegevensdeling met derden
De Sinterklaasgroep deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

 

Bewaartermijnen
Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen?
U kunt een inzage-, of correctieverzoek richten aan de Sinterklaasgroep. U kunt ook verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover de Sinterklaasgroep nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, als u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine Readable Zone (MRZ) zwart of anderszins onleesbaar voor de Sinterklaasgroep maakt.

Stuur uw verzoek naar:
Sinterklaasgroep Handicamp Outdoor

sint.handicamp@hotmail.com

Ook bent u gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

Privacybeleid van derden

Op de website van de Sinterklaasgroep kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de Sinterklaasgroep behorende, websites. De Sinterklaasgroep kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens.

Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

 

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ook het contactformulier invullen op onze website.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2019
Sinterklaasgroep Handicamp Outdoor behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Sinterklaasgroep Handicamp

sint.handicamp@hotmail.com

06 – 81 22 89 97 (graag voice-mail inspreken bij geen gehoor, u wordt teruggebeld)